KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ KREDİ GARANTİ FONU

 KREDİ GARANTİ FONU

 

42/2009 Sayılı Kredi Garanti Fonu Yasası, KKTC Meclisi’nin 6 Nisan, 2009 tarihli 47.nci Birleşiminde oybirliği ile kabul edilmiş, 15 Nisan, 2009 tarihli ve 69 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

FONUN AMACI

Gerçek ve/veya tüzel kişilere,belirlenmiş koşullar çerçevesinde sağlanan garanti ile, yatırımlarının ve işletmelerinin finansmanında banka kredisi kullanmalarını sağlamaktır.

 

HANGİ KREDİLERE GARANTİ VERİLİR?

 • Geçici likidite sıkışıklığı yaşayan ihracatçılar ile mal ve hizmet üreten gerçek ve/veya tüzel kişilere bankalar tarafından kullandırılacak kredilere;
 • Ekonomide yaşanan durgunluk nedeniyle bankalar tarafından gerçek ve/veya tüzel kişilerin yapılandırılacak borçları ve/veya ek kredi olarak kullandırılacak kredilere;
 • Deprem,sel, su baskını,yangın gibi doğal afete mağruz kalan gerçek ve/veya tüzel kişilere, bankalar tarafından kullandırılacak krediler veya yapılandırılacak borçlar ve/veya ek kredi olarak kullandırılacak kredilere;

    garanti verilir.

 

KREDİ GARANTİ FONU’NUN VEREBİLECEĞİ GARANTİ MİKTARI

 • Fonun bir gerçek ve/veya tüzel kişiye kullandırılacak krediye vereceği garanti miktarı, Fon kaynaklarının %5’ini geçemez.
 • Fon, kredinin fiilen kullandırılan tutarın en çok %60’ına, doğal afet kapsamında ise % 90’ına kadar garanti verebilir.
 • KGF’nin vereceği her bir kredi garantisinin;

                                      Alt sınırı             TL.50,000.-

                                      Üst sınırı            TL.1,000,000.-’dır.

KGF GARANTİSİNİN SÜRESİ

 • Garanti Sözleşmelerinin süresi kredi tutarına ve Kredi Sözleşmesi süresine göre Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
 • Borçlu cari hesaplarda Garanti Sözleşmesinin süresi 2 yılı geçemez.

 

KGF’NİN GARANTİSİ KARŞILIĞINDA KABUL EDEBİLECEĞİ TEMİNATLAR NELERDİR?

 • Gayrimenkul ipoteği,
 • Banka teminat mektubu,
 • Devlet İç Borçlanma Senedi,
 • TL ve yabancı para blokesi,
 • Gayrikabili rücu akreditif,
 • Motorlu araç / iş ekipmanı,
 • Şahsi kefalet

 

GARANTİNİN MALİYETİ

 • Maktu İnceleme Ücreti : Başvuru ile birlikte bir defa alınacak olan 100 TL’dir.
 • Prim : Banka, garanti sözleşmesini imzalamadan önce, garanti miktarı üzerinden %0.5 (Binde Beş)’i tutarında primi Kredi Garanti Fonuna öder.

 

BAŞVURU USULÜ

Banka, kredi başvurularını diğer kredilendirmelerine uyguladığı kural ve teamüllere göre değerlendirir ve geri ödenebilir gördüklerini, yönetim kurulunun onayını mütaeakip, KGF’nin garantisinin alınması amacıyla, bu Tebliğde belirlenen belgelerini içeren başvuru dosyası ile “Garanti Talep Formu” ve “Garanti Başvuru Formu” ile birlikte gerçek ve/veya tüzel kişi adına Kredi Garanti Fonu’na başvurur.

 

 

SÖZLEŞMELER

 

 • Banka ve Fon arasında imzalanacak olan ve garanti işleminin esaslarını düzenleyen “Çerçeve Sözleşmesi
 • Banka ve Fon arasında her bir kredi ile ilgili olarak imzalanacak olan “Garanti Sözleşmesi
 • Fon ve Kredi Borçlusu arasında imzalanacak olan “Garantinin Geri Ödenmesi Sözleşmesi

 

GARANTİNİN BANKAYA ÖDENME ZAMANI VE BİÇİMİ

Bankanın garanti miktarının ödenmesi için KGF’na başvurması üzerine; talep KGF Yönetim Kurulunca incelenip, onaylanmasına müteakip garanti miktarı bankaya ödenir.

 

 

HER TÜRLÜ BİLGİ İÇİN

 • Gülşen ERTAÇ SAKALLI
 • Evren ÜNÜVARDIR

Tel : 0392 227 03 78 / 0392 611 5140

Fax: 0392 227 27 80

e-mail :

             gulsen.ertac@kktcmerkezbankasi.org

             evren.unuvardir@kktcmerkezbankasi.org

             KGF@kktcmerkezbankasi.org