KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ KREDİ GARANTİ FONU

 

42/2009 Sayılı KGF Yasası, 15 Nisan 2009 tarihli ve 69 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

Bankalardan kredi alacak olan müteşebbislerin, teminat olanaklarının zayıf ve/veya hiç olmaması durumunda Kredi Garanti Fonu devreye girerek, bu tür gerçek ve/veya tüzel kişilere destek sağlamakta ve mali sistemde KOBİ’lerin fonlara erişim imkanlarını artırmaktadır. Bu kapsamda KGF ticari işletmelere kullandırılan kredilere nakit garanti sağlayarak, yatırım ve işletmelerin finansmanında krediye erişimlerini kolaylaştırmayı amaçlamaktadır. KGF bu şekilde Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler’in (KOBİ) kurumsal yapılarını güçlendirerek, kapasitelerinin artırılması, modern bir yapıya kavuşturulması ve istihdamlarının desteklenmesi yönünde garanti desteği sağlamaktadır.

 

Sonuç olarak KKTC ekonomisinin canlandırılması, iktisadi büyüme ve kalkınmanın gerçekleştirilmesi, yatırımların sürdürülmesine bağlıdır. KKTC’de işletmelerin neredeyse tamamının KOBİ ölçeğinde olduğu gözönünde bulundurulduğunda bankaların vereceği işletme ve yatırım kredileri KKTC ekonomisi için hayati önem taşımaktadır.

 

SIKÇA SORULAN SORULAR

1- KREDİ GARANTİ FONUNUN AMACI NEDİR?

KGF, Küçük ve Orta ölçekli işletmelerin teminat olanaklarını genişletmek amacı ile kurulmuştur. Bu kapsamda geçici likidite problemi yaşayan ihracatçılar ile mal ve hizmet üreten gerçek ve/veya tüzel kişilere verdiği nakit kredi garantisi ile banka kredisine erişim imkanlarını artırmayı amaçlamaktadır.

2- KREDİ GARANTİ FONUNUN YÖNETİM KURULU KİMLERDEN OLUŞUR?

KGF Yönetim Kurulu, Merkez Bankası Başkanı, ve 2 Başkan Yardımcısı, Başbakanlık temsilcisi, Ekonomi İşleriyle Görevli Bakanlık temsilcisi ve Maliye İşleriyle Görevli Bakanlık temsilcisi olmak üzere altı üyeden oluşur. Şu anda 2 müsteşar aktif olarak görev almaktadır.

3- KREDİ GARANTİ FONUN KAYNAKLARI NELERDİR?

 • Tasarruf Mevduatı Sigortası ve Finansal İstikrar Fonundan Hazine Borçlarından mahsup edilmek suretiyle aktarılacak kaynak;
 • Devlet bütçesinde yer alan Mali Sektörün Desteklenmesi kaleminden yapılacak aktarımlar;
 • Bakanlar Kurulu tarafından Fona aktarılacak diğer gelirler;
 • Kredilere garanti verilmesi nedeniyle elde edilecek maktu ücret ve primler;
 • Fona yapılacak yardımlar; ve
 • Fon mevcudunun gelirleri ile diğer gelirler.

 

Fonun ödenmiş sermayesi 30 milyon TL’dir. KGF, yasası gereği 90 milyon TL’ye kadar garanti verebilmektedir. Maksimum garanti oranının yüzde altmış olduğu da düşünüldüğünde toplamda Fon 150 milyon TL’ye kadar bankalara kredi verme olanağı sağlamaktadır.

 

Kuruluş aşamasından bugüne kadar (Haziran 2009 - Mayıs 2018) 16 banka ile “Çerçeve Sözleşmesi” imzalanmış olup belirtilen bankalardan Kredi Garanti Fonu’na 157 adet kredi dosyası yönlendirilmiştir. Yönlendirilen kredi toplamı 45.190.950,-TL olup onaylanan kredi toplamı 37.020.500,-TL ve onaylanan garanti tutarı 20.576.494,-TL’dir. KGF’nin 21 Mayıs 2018 itibarıyla güncel riski ise 11.013.496,-TL olup şu andaki kredi tutarı yaklaşık olarak 17.621.594,-TL olup henüz kullandırılmayı bekleyen tutar 132.378.406,-TL’dir.

 

4- HANGİ KREDİLERE GARANTİ VERİLİR?

 

 • Geçici likidite sıkışıklığı yaşayan Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelere, Küçük Esnaf ve Zanaatkarlara, mali sistemde krediye erişemeyen müteşebbislere ve ihracatçılar ile mal ve hizmet üreten gerçek ve/veya tüzel kişilere bankalar tarafından kullandırılacak kredilere;

 

 • Ekonomide yaşanan durgunluk nedeniyle bankalar tarafından gerçek ve/veya tüzel kişilerin yeniden yapılandırılacak krediler için ilave kaynak kullandırılması durumunda kullandırılacak kredilere;

 

 • Deprem, sel, su baskını, yangın gibi doğal afete mağruz kalan gerçek ve/veya tüzel kişilere, bankalar tarafından kullandırılacak krediler ve/veya yeniden yapılandırılacak krediler için ilave kaynak kullandırılması durumunda kullandırılacak kredilere garanti verilir.

 

5- KREDİ GARANTİ FONU’NUN VEREBİLECEĞİ GARANTİ MİKTARI NEDİR?

 

 • Kredi Garanti Fonu bankalar aracılığı ile kullandırılan kredilerin en çok yüzde 60’ına kadar nakit kredi garantisi verebilir.

 

 • KGF’nin garantisine başvurabilecek kredinin alt sınırı her bir münferit gerçek ve/veya tüzel kişi için aynı risk grubunda olup olmadığına bakılmaksızın 50.000,-TL (EllibinTürkLirası) olup, en çok yüzde 60’nı aşmamak üzere her bir münferit gerçek ve/veya tüzel kişi için aynı risk grubunda olup olmadığına bakılmaksızın 1.000.000,-TL (BirmilyonTürkLirası) ile sınırlıdır.

 

 • Riskin paylaşım ilkesine göre çalışan Fon, kredinin fiilen kullandırılan tutarın en çok yüzde 60’ına, doğal afet kapsamında ise yüzde 90’ına kadar garanti verebilir.

 

 • Fonun bir gerçek ve/veya tüzel kişiye kullandırılacak krediye vereceği garanti miktarı, Fon kaynaklarının yüzde 5’ini geçemez.

 

6- KGF GARANTİSİ KAPSAMINDA KULLANDIRILAN KREDİLERİN BANKALARA FAYDASI NEDİR?

 

 • KKTC Merkez Bankası, KGF’nin garantisi kapsamında kullandırılan kredileri 01.06.2017 tarihinde “Bankaların Kredileri ile Diğer Alacaklarının Nitelikleri ve Karşılıklar Tebliğ”inde I’inci grup teminatlar arasına alınmıştır.

 

 • KKTC Merkez Bankası, 01.06.2017 tarihinde “Bankaların Sermaye Yeterliliği Standart Oran ile Kaldıraç Standart Oranının Ölçülmesine, Değerlendirilmesine ve Diğer Yükümlülüklere İlişkin Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ”de KGF’nin garanti verdiği kredi tutarının yüzde “0” risk ağırlığına tabi teminat olarak değerlendirilmesi için  düzenleme yapmıştır.

 

 • KKTC Bakanlar Kurulu 30.04.2018 tarih ve 57  sayılı Resmi Gazete yayını ile “Kredi Garanti Fonu kapsamında kredi garantisi verilmek amacıyla düzenlenen anlaşmalar” kapsamında, KGF tarafından hazırlanan senetler pul vergisinden muaf tutmuştur.

 

Özetle Kredi Garanti Fonu kapsamında verilen kredilerin bankalara olan maliyeti düşük seviyelere indirilmiştir.

 

 

 

 

7- KGF’YE NASIL BAŞVURULUR?

 

Gerçek ve/veya Tüzel kişiler Kredi Garanti Fonuna bankalar aracılığı ile başvurabilir. Gerçek ve/veya Tüzel kişiler doğrudan KGF’ye başvuramaz.

 

Banka kredi başvurularını diğer kredilendirmelerine uyguladığı kural ve teamüllere göre değerlendirir ve geri ödenebilir gördüklerini, Yönetim Kurulu’nun onayını mütaeakip, KGF’nin garantisinin alınması amacıyla, bu Tebliğde belirlenen belgelerini içeren başvuru dosyası ile “Garanti Talep Formu” ve “Garanti Başvuru Formu” ile birlikte gerçek ve/veya tüzel kişi adına Kredi Garanti Fonu’na başvurur.

 

8- KGF KEFİL OLDUĞU FİRMALARDAN HERHANGİ BİR MASRAF TALEP EDİYOR MU?

 

Garanti talebinde bulunacak gerçek ve/veya tüzel kişilerden, taleplerin değerlendirmeye alınabilmesi için 100,-TL maktu inceleme ücreti, başvuru ile birlikte alınır. Talebin uygun bulunarak kredinin Fonun garantisi ile kullanılması kararı alındıktan sonra banka, garanti sözleşmesini imzaladığı tarihte, garanti miktarı üzerinden yüzde 0.5(Binde Beş)’i tutarındaki primi Kredi Garanti Fonu’na öder.

 

9- KGF GARANTİSİNİN SÜRESİ  NE KADARDIR?

 

 • Garanti Sözleşmelerinin süresi kredi tutarına ve Kredi Sözleşmesi süresine göre Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

 

 • Borçlu cari hesaplarda Garanti Sözleşmesinin süresi 2 yılı geçemez.

 

 

10- KGF’NU KENDİSİNE GELEN BAŞVURUYU NASIL İNCELER VE GARANTİ MİKTARINI NASIL KULLANDIRIR?

 

Kredi Garanti Fonu, başvurunun ön incelemesini yapar ve belgelerinde eksiklik olan ve/veya Yasa ve bu Tebliğdeki düzenlemelere uygun olmayan talepleri bankaya geri gönderir. Uygun olan talepleri ise kendi değerlendirmeleri ile birlikte Yönetim Kurulu’na sunar. Yönetim Kurulu kendisine gelen başvuruları inceler ve takdir hakkını kullanarak başvuruyu kabul veya reddedebilir. Yönetim Kurulu kredi değerliliğini ve teminatını uygun gördüğü gerçek ve/veya tüzel kişi lehine garantisinin üst sınırını, oranını, süresini ve koşullarını belirler. Başvuru sonucu bankaya yazılı olarak bildirilir.